The Creativity “Textbook” by Julia Cameron/ “Učebnice” tvořivosti v podání Julie Cameron

10_Courage to touch
Courage to Touch/ Odvaha se dotknout, 2011.
The main reason for success and efficiency of the programme The Artist’s Way is the way the themes, steps and challenges are arranged naturally in order for you to progress from the baby steps to leaps. You may have come across some of the techniques elsewhere but the main strength of the programme is in the former. The basic tools are the Morning Pages and the Artist’s Date I have written about in the previous post. The book further contains exercises you can do yourself and some of them we will do together online and share. There is about 10 of these every week.
Hlavním důvodem úspěšnosti a účinnosti programu Umělcova Cesta je řazení a zřetězení témat a výzev, kterými člověk v jeho průběhu prochází. S některými technikami a přístupy jste se totiž možná již někde někdy setkali. Základními natroji Umělcovy cesty jsou Ranní stránky a Umělcovo rande/schůzka, o těch jsem již něco málo psala v předchozím článku.
Dále kniha obsahuje cvičení, které si sami pro sebe zpracujete nebo si je společně “zavičíme” online. Každý týden je jich zhruba deset.
The twelve weeks are divided according to these topics and concepts to be explored successively. 
12 týdnů programu je pak rozděleno následovně po těchto tématech a konceptech

Week 1: Recovering a sense of safety

– Shadow Artists – Your Enemy Within: Core Negative Beliefs – Your Ally Within: Affirmative Weapon – Creative Affirmations

Week 2: Recovering a Sense of Identity

– Going Sane – Poisonous Playmates – Crazymakers – Skepticism – Attention – Rules of the Road

Week 3: Recovering a Sense of Power

– Anger – Synchronicity – Shame – Dealing with Criticism – Detective Work – Growth

Week 4: Recovering a Sense of Integrity

– Honest Changes – Buried Dreams – Reading Deprivation

Week 5: Recovering a Sense of Possibility

-Limits – Finding the River – The Virtue Trap – Forbidden Joys – Wish List

Week 6: Recovering a Sense of Abundance

– The Great Creator – Luxury – Counting – Money Madness

Week 7: Recovering a Sense of Connection

– Listening – Perfectionism – Risk – Jealousy – Archaeology

Week 8: Recovering a Sense of Strength

– Survival – The Ivory Tower – Gain Disguised as a Loss – Age and Time: Product and Process – Filling the Form – Early Patternings – Affirmations

Week 9: Recovering a Sense of Compassion

Fear – Enthusiasm – Creative U-turns – Blasting Through Blocks

Week 10: Recovering a Sense of Self-Protection

Dangers of the Trail – Workaholism – Drought – Fame – Competition

Week 11: Recovering a sense of Autonomy

Acceptance – Success – The Zen of Sports  – Building your Artist’s Altar

Week 12: Recovering a Sense of Faith

Trusting – Mystery – The Imagination at Play – Escape Velocity

 

1. týden: Nabytí pocitu bezpečí

Stínoví umělci – Nepřítel ve Vašem nitru: Vnitřní negativní názory – Spojenec ve Vašem nitru: Zbraně afirmací – Kreativní prohlášení

2. týden: Nabytí pocitu identity

Duševní uzdravování – Zhoubní kamarádi – Poděsové – Skepticismus – Pozornost – Pravidla cesty

3. týden : Nabytí pocitu síly

– Zlost – Synchronicita – Hanba – Jak si poradit s kritikou – Detektivní práce – Růst

4. týden: Nabytí pocitu integrity

Čestné změny – Pohřbené sny – Čtecí deprivace

5. týden : Nabytí pocitu možnosti

Omezení – Nacházení řeky – Past ctnosti – Kvíz o pasti ctnosti – Zakázané radosti – Seznam přání

6. týden: Nabytí pocitu hojnosti

Velký Tvůrce – Přepych – Počítáme – Peněžní šílenství

7. týden: Nabytí pocitu spojení Naslouchání – Perfekcionismus – Riziko – Žárlivost – Přehled žárlivosti – Archeologie

8. týden: Nabytí pocitu síly

Přežití – Síla věže ze slonoviny – Zisk maskovaný jako ztráta – Věk a čas: produkt a proces -Vyplňování formuláře – Rané modely – Pozitivní prohlášení

9. týden: Nabytí pocitu soucítění 

Strach – Nadšení – Tvůrčí obraty o 180 stupňů – Prorazit bloky

10. týden: Nabytí pocitu vlastního bezpečí 

Úskalí cesty – Workoholismus – Workoholický kvíz – Sucho – Sláva – Konkurence

11. týden: Nabytí pocitu samostatnosti

Přijetí sebe sama – Úspěch – Zenové tajemství sportu – Stavba umělcova oltáře

12. týden: Nabytí pocitu víry

Věřit – Tajuplnosti – Hra představivosti – Úniková rychlost

This short list of themes and concepts covered may sound a bit funny (especially in the Czech translation) but is hiding real mental and psychological phenomena and terms that Julia helps you to unravel, make conscious and work with.
Možná tento stručný výčet zní poněkud legračně a a nezvykle (obzvlášť v českém překladu), ale skrývají se pod nimi skutečné psychické a psychologické jevy a pojmy, které vám Julia pomáhá rozkrývat, zvědomňovat a pracovat s nimi.
Even if Julia has based her textbook on empirical experience with her creativity courses and knew how to time and address which topic and/or challenge, it is a good opportunity to be able to walk the path in a group. The main reason is accountability in times when we don’t quite feel like it, are resistant, lack energy, etc.
Jedním z hlavních výhod a silných stránek toho, že Umělcovu cestu procházíte ve skupině je vědomí toho, že podobnými fázemi procesu (kdy se vám třeba nechce, jste v odporu, nemáte energii atp.) prochází i někdo jiný, že se můžete obrátit nejen na průvodce, který touto cestou již několikrát prošel, ale také se podpořit navzájem a v neposlední řadě slouží skupina jako závazek k tomu, abychom to nevzdali a z cesty nesešli, což je nejčastější důvod, proč lidé proces Umělcovi cesty sami nedokončí. Navíc Julia svou “učebnici” koncipovala na základě empirických poznatků z praxe, několik desetiletí totiž vede kurzy na odblokování tvořivosti a přesně ví, v které chvíli fázi procesu se vynoří jaký problém a tak jej nastolí, pomůže vám jej pojmenovat, zvědomnit, čelit a překonat.
I look forward to sharing this journey step by step with its exploration, discoveries, difficulties, joys and relieves.
Těším se na to, že touto cestou, která je krok za krokem objevná, chvílemi náročná a ve výsledku radostná a úlevná společně projdeme a budeme sdílet její úskalí i výhledy.
Are you looking forward to the journey? And/or do you have questions about the content and principles of the book? Reading it is not the same as doing it and going through the process of transformation. 
Těšíte se teď nebo máte otázky týkající se blíže obsahu či principů knihy? Číst ji není to samé jako ji “dělat”/procházet procesem proměny.
I look forward to your messages.
Těším se na vaše otázky a maily!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s