The Creativity “Textbook” by Julia Cameron/ “Učebnice” tvořivosti v podání Julie Cameron

10_Courage to touch
Courage to Touch/ Odvaha se dotknout, 2011.
The main reason for success and efficiency of the programme The Artist’s Way is the way the themes, steps and challenges are arranged naturally in order for you to progress from the baby steps to leaps. You may have come across some of the techniques elsewhere but the main strength of the programme is in the former. The basic tools are the Morning Pages and the Artist’s Date I have written about in the previous post. The book further contains exercises you can do yourself and some of them we will do together online and share. There is about 10 of these every week.
Hlavním důvodem úspěšnosti a účinnosti programu Umělcova Cesta je řazení a zřetězení témat a výzev, kterými člověk v jeho průběhu prochází. S některými technikami a přístupy jste se totiž možná již někde někdy setkali. Základními natroji Umělcovy cesty jsou Ranní stránky a Umělcovo rande/schůzka, o těch jsem již něco málo psala v předchozím článku.
Dále kniha obsahuje cvičení, které si sami pro sebe zpracujete nebo si je společně “zavičíme” online. Každý týden je jich zhruba deset.
The twelve weeks are divided according to these topics and concepts to be explored successively. 
12 týdnů programu je pak rozděleno následovně po těchto tématech a konceptech

Week 1: Recovering a sense of safety

– Shadow Artists – Your Enemy Within: Core Negative Beliefs – Your Ally Within: Affirmative Weapon – Creative Affirmations

Week 2: Recovering a Sense of Identity

– Going Sane – Poisonous Playmates – Crazymakers – Skepticism – Attention – Rules of the Road

Week 3: Recovering a Sense of Power

– Anger – Synchronicity – Shame – Dealing with Criticism – Detective Work – Growth

Week 4: Recovering a Sense of Integrity

– Honest Changes – Buried Dreams – Reading Deprivation

Week 5: Recovering a Sense of Possibility

-Limits – Finding the River – The Virtue Trap – Forbidden Joys – Wish List

Week 6: Recovering a Sense of Abundance

– The Great Creator – Luxury – Counting – Money Madness

Week 7: Recovering a Sense of Connection

– Listening – Perfectionism – Risk – Jealousy – Archaeology

Week 8: Recovering a Sense of Strength

– Survival – The Ivory Tower – Gain Disguised as a Loss – Age and Time: Product and Process – Filling the Form – Early Patternings – Affirmations

Week 9: Recovering a Sense of Compassion

Fear – Enthusiasm – Creative U-turns – Blasting Through Blocks

Week 10: Recovering a Sense of Self-Protection

Dangers of the Trail – Workaholism – Drought – Fame – Competition

Week 11: Recovering a sense of Autonomy

Acceptance – Success – The Zen of Sports  – Building your Artist’s Altar

Week 12: Recovering a Sense of Faith

Trusting – Mystery – The Imagination at Play – Escape Velocity

 

1. týden: Nabytí pocitu bezpečí

Stínoví umělci – Nepřítel ve Vašem nitru: Vnitřní negativní názory – Spojenec ve Vašem nitru: Zbraně afirmací – Kreativní prohlášení

2. týden: Nabytí pocitu identity

Duševní uzdravování – Zhoubní kamarádi – Poděsové – Skepticismus – Pozornost – Pravidla cesty

3. týden : Nabytí pocitu síly

– Zlost – Synchronicita – Hanba – Jak si poradit s kritikou – Detektivní práce – Růst

4. týden: Nabytí pocitu integrity

Čestné změny – Pohřbené sny – Čtecí deprivace

5. týden : Nabytí pocitu možnosti

Omezení – Nacházení řeky – Past ctnosti – Kvíz o pasti ctnosti – Zakázané radosti – Seznam přání

6. týden: Nabytí pocitu hojnosti

Velký Tvůrce – Přepych – Počítáme – Peněžní šílenství

7. týden: Nabytí pocitu spojení Naslouchání – Perfekcionismus – Riziko – Žárlivost – Přehled žárlivosti – Archeologie

8. týden: Nabytí pocitu síly

Přežití – Síla věže ze slonoviny – Zisk maskovaný jako ztráta – Věk a čas: produkt a proces -Vyplňování formuláře – Rané modely – Pozitivní prohlášení

9. týden: Nabytí pocitu soucítění 

Strach – Nadšení – Tvůrčí obraty o 180 stupňů – Prorazit bloky

10. týden: Nabytí pocitu vlastního bezpečí 

Úskalí cesty – Workoholismus – Workoholický kvíz – Sucho – Sláva – Konkurence

11. týden: Nabytí pocitu samostatnosti

Přijetí sebe sama – Úspěch – Zenové tajemství sportu – Stavba umělcova oltáře

12. týden: Nabytí pocitu víry

Věřit – Tajuplnosti – Hra představivosti – Úniková rychlost

This short list of themes and concepts covered may sound a bit funny (especially in the Czech translation) but is hiding real mental and psychological phenomena and terms that Julia helps you to unravel, make conscious and work with.
Možná tento stručný výčet zní poněkud legračně a a nezvykle (obzvlášť v českém překladu), ale skrývají se pod nimi skutečné psychické a psychologické jevy a pojmy, které vám Julia pomáhá rozkrývat, zvědomňovat a pracovat s nimi.
Even if Julia has based her textbook on empirical experience with her creativity courses and knew how to time and address which topic and/or challenge, it is a good opportunity to be able to walk the path in a group. The main reason is accountability in times when we don’t quite feel like it, are resistant, lack energy, etc.
Jedním z hlavních výhod a silných stránek toho, že Umělcovu cestu procházíte ve skupině je vědomí toho, že podobnými fázemi procesu (kdy se vám třeba nechce, jste v odporu, nemáte energii atp.) prochází i někdo jiný, že se můžete obrátit nejen na průvodce, který touto cestou již několikrát prošel, ale také se podpořit navzájem a v neposlední řadě slouží skupina jako závazek k tomu, abychom to nevzdali a z cesty nesešli, což je nejčastější důvod, proč lidé proces Umělcovi cesty sami nedokončí. Navíc Julia svou “učebnici” koncipovala na základě empirických poznatků z praxe, několik desetiletí totiž vede kurzy na odblokování tvořivosti a přesně ví, v které chvíli fázi procesu se vynoří jaký problém a tak jej nastolí, pomůže vám jej pojmenovat, zvědomnit, čelit a překonat.
I look forward to sharing this journey step by step with its exploration, discoveries, difficulties, joys and relieves.
Těším se na to, že touto cestou, která je krok za krokem objevná, chvílemi náročná a ve výsledku radostná a úlevná společně projdeme a budeme sdílet její úskalí i výhledy.
Are you looking forward to the journey? And/or do you have questions about the content and principles of the book? Reading it is not the same as doing it and going through the process of transformation. 
Těšíte se teď nebo máte otázky týkající se blíže obsahu či principů knihy? Číst ji není to samé jako ji “dělat”/procházet procesem proměny.
I look forward to your messages.
Těším se na vaše otázky a maily!
Advertisements

The Artist’s Way and Myself / Umělcova cesta a já

Having decided I am going to share the process of the Artist’s Way with others and contribute my experience, in this post I would thus like to outline how exactly the program has helped me become aware of and remove the blocks to my creativity. 

Jelikož jsem se rozhodla, že svůj proces Umělcovy Cesty budu od června do srpna sdílet s ostatními v roli průvodkyně, chci v tomto postu nastínit, v čem přesně mi program pomohl si uvědomit a překonat tvůrčí bloky v mém životě (a že jich bylo…).

For those who do not know the book – it consists of 12 chapters and contains two main unblocking tools as well as exercises. 

Pro ty, co neznají knihu Julie Cameron – skládá se ze 12 kapitol (každá kapitola na jeden týden) a obsahuje dva hlavní nástroje na odblokování stejně jako různá cvičení.

The two tools are the Morning Pages and the Artist’s Date. Personally I have found it lot easier to write the morning pages than stick with the Artist’s date. I have come to realize, that the exercises I resist the most I need the most.

Oněmi dvěma hlavními nástroji jsou Ranní stránky a Umělcovo Rande. Osobně pro mne bylo daleko snazší psát si ranní stránky než chodit na umělcovo rande. Uvědomila jsem si také, že ta cvičení, kterým se nejvíc bráním, nejvíc potřebuju.

A form of free writing, almost a meditation in writing, The Morning pages have helped me to download what was on my mind and sort out my thoughts before the day began, sort out my thoughts, set priorities, deal with all the little or big grievances, troubles and worries. It usually was a great relief to download them. Seeing them on paper often made them seem more manageable. Also ideas emerge out of the unconscious mind, ideas and thoughts you never knew you had. This is the way my first butterfly installation came about – it was born through morning pages.

Ranní stránky jsou vlastně formou volného psaní, téměř jako psaná meditace. Pomohly mi vždy “stáhnout” to, co mi leželo na mysli ještě předtím než den začal, urovnat si myšlenky a stanovit si priority, vyrovnat se s malými i většími problémy, strachy a obavami. Většinou to byla velká úleva, moci je takhle “dowloadovat”. Když jsem je viděla na papíře, často se pak zdály být mnohem zvládnutelnější.Také se děje to, že vám chodí myšlenky z nevědomí, myšlenky a nápady, o kterých jste ani nevěděli, že je máte. Takto vznikla moje první motýlí instalace – narodila se z ranních stránek.

cropped-cropped-img_46071.jpg

 

Butterflies, 2012

The Artist’s Way, a trip out of the comfort zone proved lot more difficult. I often felt I do not deserve this me-time and tried to avoid it. However when I did do it – I came out with major breakthroughs in unexpected locales, like that time I went to the zoo and sketched bears lying around, something I had not done in years or climbed a wall of a dilapidating building and took great photos of a dying house, one image becoming a lead onto a photographic and therapeutic workshop I later did with adults. Oh, and it got exhibited in Croatia as a part of an InSEA event. 

Umělcovo rande, výlet z komfortní zóny se ukázal být daleko náročnějším, tedy pro mne. Často jsem si připadala, že si tento čas pro sebe nezasloužím a snažila jsem se mu vyhnout. Nicméně, když jsem se už vypravila – dostavily se zásadní průlomy v nečekaných kulisách: jako třeba tehdy, když jsem šla do zoo a skicovala ležící medvědy, něco (skicování), k čemu jsem se nedostala a vlastně ani nedovážila od základní školy. Nebo když jsme přelezla zeď u rozpadající se budovy a nafotila skvělé fotografie umírajícího domu. Jedna z těchto fotografií se pak stala základem fotografického a arteterapeutického workshopu, který jsem vedla.Jo, a taky bych málem zapomněla, že byla vystavena v Chorvatsku při příležistosti konference InSEA (Mezinárodní společnost pro vzdělávání uměním).

CZ Ellis I Hommage to Rothko 1

Hommage to Mark Rothko, 2010

Each week is focused on a different aspect of healing your creative soul. Slowly slowly catch a monkey. It felt like going on a spiral upwards and at the same time deeper into yourself. 

Každý týden je zaměřen na jiný aspekt uzdravování vaší tvůrčí duše. Pomalu, ale jistě. Cítila jsme, že jdu po spirále nahoru, témata se opakovala a prohlubovala. Nahoru a přitom hlouběji do sebe sama.

At the same time I felt surges of energy and enthusiasm…and inspiration. Followed by periods of pain and despair for having lost so much time already. However most of the time the former feelings prevailed. One thing the book really brings home is that it is never too late. Never too late to start…taking your creativity seriously. As it is your way to healing your life and connecting to something higher. I call this God. And there probably is nothing more than to have this connection and experience is daily. For me anyway.

Zároveň jsem často pociťovala návaly energie a nadšení…a inspirace. Ty se střídaly s obdobími bolesti a zoufalství za to, že jsem už “ztratila” tolik času. Nicméně většinou ty první pocity převažovaly. Jedna z věcí, které totiž tento program opravdu umí je vám dokázat a ukázat, že nikdy není pozdě na to…abyste svou tvořivost začali brát vážně. Protože ona je cestou k uzdravení vašeho života a spojení s něčím vyšším. Pro mne je to Bůh. A pravděpodobně není nic nad to než mít toto napojení a denně jej zakoušet. Tedy, pro mne.

How do you see this? What attracts you to this program/group? What on the other hand worries you?

Jak to vidíte vy? Co vás k této skupině/programu přitahuje? Z čeho naopak máte obavy?